poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Wakacyjna Noc w Bibliotece

       Z 18 na 19 sierpnia 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich odbyła się ostatnia Noc w Bibliotece, w której wzięło udział  18 osób. 
    Spotkanie rozpoczęło się od zabaw i gier na stadionie, uczestnikom spotkania zaproponowaliśmy grę -  "Biegające kółko i krzyżyk". W późniejszych godzinach wieczornych dzieci i młodzież zagrały w "Kalambury", "Mafię" i gry planszowe.  Po wyczerpujących zajęciach przyszła pora na posiłek w postaci pizzy, oczywiście z miejscowej piekarni. W późnych godzinach nocnych odbył się seans filmowy, który nie miał końca i trwał do samego rana.
    Niestety było już to ostatnie spotkanie w bibliotece zaplanowane w czasie wakacji. W związku z tym że „Noc w Bibliotece” cieszy się dużym zainteresowaniem, będziemy mieli to na uwadze przy planowaniu spotkań w bibliotece w następnym okresie wakacyjnym.
piątek, 18 sierpnia 2017

Grupa rowerowa z biblioteki w kościele w Żabinie

   
W dniu 11 sierpnia Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich zorganizowała rajd rowerowy, w którym uczestniczyło 18 osób. 
     Przy współpracy ze Strażą Graniczną w Baniach Mazurskich i Komendą Powiatową Policji w Gołdapi zadbaliśmy o bezpieczeństwo uczestników rajdu. W ramach akcja informacyjno – edukacyjnej "Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”, przygotowanej przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w ramach Kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zorganizowaliśmy pogadankę z sierż. szt. Anną Popławską - dzielnicową gminy Banie Mazurskie. Podczas spotkania rozmawialiśmy o bezpiecznych formach spędzania wolnego czasu w trakcie wakacji i o podstawowych zasadach i obowiązkach rowerzysty bezpiecznie poruszającego się na drodze.
   Uczestnicy rajdu z pozytywną energią pilotowani do ścieżki rowerowej przez Straż Graniczą z Bań Mazurskich wyruszyli w kierunku Żabina. Głównym celem naszej wycieczki było zwiedzanie muzeum - "Kościół pełen tajemnic" w Żabinie, po którym oprowadzał ksiądz Andrzej Domański. Doświadczyliśmy żywej lekcji historii powstania kościoła.
"Pierwszy kościół w Żabinie zbudowano między rokiem 1565 a 1570. Parafię erygowano dopiero w 1609 r. Była to parafia ewangelicka. Charakterystyczne jest to, że już wtedy proboszczowie w Żabinie mówili trzema językami, ze względu na mieszany skład ludności. W 1672 r. powstała nowa świątynia, orientowana, tzn. oś jej biegła od zachodu ku wschodowi. Szczyt wschodni pochodzi z 1745 r., wieża zaś z 1746 r. Ściany kościoła zostały znacznie przebudowane w 1817 r. Tak jak we wszystkich protestanckich budynkach sakralnych, tak i w Żabinie, wyposażenie świątyni było skromne. Protestanci odrzucali potrzebę wypełniania swych świątyń różnymi przedmiotami, ograniczali się jedynie do umieszczenia w niej ołtarza z amboną, organów oraz ławek, zachowując surowy charakter zewnętrznego i wewnętrznego wystroju architektonicznego. Z czasów budowli gotyckiej zachowała się jedynie dolna część murów korpusu oraz wieża; z oryginalnego wyposażenia kościoła – ołtarz z ok. 1680 r.
Po II wojnie światowej kościół został oddany do użytku ludności katolickiej. Został on gruntownie odrestaurowany i wyposażony. Od 8 grudnia 1968 r. istnieje tu samodzielna placówka duszpasterska, natomiast kanonicznie parafia została erygowana 12 września 1981 r."


Następnym punktem wycieczki był cmentarz w Żabinie, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz na grobie lokalnej pisarki  Anny Szarejko. Rajd rowerowy zakończyliśmy ok. godz.19:00.


piątek, 11 sierpnia 2017

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Zapraszamy na Rajd RowerowyREGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
                  GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BANIACH MAZURSKICH

 Cel rajdu:
 1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia,
 2. Integracja społeczności lokalnej,
 3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 4. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, i dorosłych,
 5. Propagowanie historii lokalnej, edukacja młodego pokolenia
Organizator rajdu:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie

Organizacja rajdu:
Zbiórka:  przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich o godz. 14 :30
Trasa rajdu:  20 km
Cel: Parafia Narodzenia NMP w Żabinie – muzeum historii
Powrót:do Gminnej Biblioteki Publicznej  o godz. 18:00
Warunki uczestnictwa:
1.  Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z   regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora http://gbpbaniemazurskie.blogspot.com
2. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia udziału w rajdzie w bibliotece i złożenia   stosownych oświadczeń do dnia 10.08.2017 .
 3. Osoby poniżej 10 roku życia  mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna,
      4. Uczestnicy rajdu posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach,
5. Udział w Rajdzie jest bezpłatny,
      6. Uczestnicy Rajdu nie są ubezpieczeni, ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Zasady zachowania uczestników rajdu:
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom Organizatora  Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
 3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego, kamizelki odblaskowej lub elementów odblaskowych.
 5. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
 6. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 8. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 12. Przed wyruszeniem Organizatorzy Rajdu omawiają trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,
 13. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe, koce oraz  prowiant (kanapki, owoce, słodycze i napoje).
Na trasie zabrania się:
 1. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 2. Niszczenia przyrody,
 3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 4. Głośnego zachowywania się,
 5. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
Odpowiedzialność organizatora
 1. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
  na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu,
 3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
 4. Organizatorzy Rajdu nie przejmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
 5. Organizator przewiduje atrakcje:
 • zwiedzanie muzeum historii w kościele w Żabinie
Postanowienia końcowe:
 1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
 2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
                                   

                                    Kodeks Drogowy art. 32- 80

II. Ruch pojazdów - ruch pojazdów w kolumnie 
Art. 32.
 1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
    1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10,
    2) rowerów jednośladowych - 15,
    3) pozostałych pojazdów - 5.
 2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.
 3. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz do pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.
 5. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.
 6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, kierując się koniecznością zapewnienia porządku oraz zasadą bezpieczeństwa ruchu drogowego, określą, w drodze rozporządzenia, sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.
 
II. Ruch pojazdów - przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
 
Art. 33.
 1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
  1a) W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.
 2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
 3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
    1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
    2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
    3) czepiania się pojazdów.
 4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
    1) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
    2) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.
 5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym, jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
    1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, lub
    2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 60 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów.
 6. Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.